Algemene Voorwaarden

Stichting Roparun Team 037 Oud-Beijerland
Rubinsteinplein 6, 3261 SN Oud-Beijerland

1. Definities
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden.
b. Team Oud-Beijerland: de stichting met beperkte aansprakelijkheid Team 037 Oud-Beijerland, ingeschreven bij Stichting Roparun onder teamnummer 037.
c. Hulppersonen: de ter uitvoering van de Overeenkomst door Team Oud-Beijerland ingezette vrijwilligers, onderaannemers, leveranciers en andere (rechts)personen.
d. Overeenkomst: de overeenkomst krachtens welke Team Oud-Beijerland zich heeft verplicht tot het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten in de breedste zin des woords.
e. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst sluit met Team Oud-Beijerland c.q. de rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Team Oud-Beijerland.
f. Product: alle door Team Oud-Beijerland geleverde c.q. te leveren producten en diensten.

1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Team Oud-Beijerland
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Team Oud-Beijerland uitgebrachte aanbiedingen/offertes, schriftelijke bevestigingen (waaronder tevens wordt verstaan bevestigingen per e-mail) en overeenkomsten.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Team Oud-Beijerland.

2. Totstandkoming overeenkomst
1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld is een aanbod/offerte van Team Oud-Beijerland, zowel mondeling als schriftelijk, geheel vrijblijvend.
2. Een bindende overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging hiervan door Team Oud-Beijerland of op het moment dat Team Oud-Beijerland met de uitvoering hiervan begint.
3. Team Oud-Beijerland behoudt zich het recht voor om haar aanbod/offerte te herroepen nadat dit aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.
4. De bij een bevestiging van Team Oud-Beijerland behorende bijlagen, verstrekte gegevens (zoals maten, gewichten, berekeningen, hoeveelheden, specificaties etc.) e.d. gelden als een benadering tenzij Team Oud-Beijerland uitdrukkelijk én schriftelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid én volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

1. Prijs
1. De door Team Oud-Beijerland opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij Team Oud-Beijerland geldende normale arbeidstijden. In het geval dat de normale werktijden moeten worden overschreden is Team Oud-Beijerland gerechtigd daarvoor een opslag te berekenen.
2. Indien na de datum van aanbieding/offerte of na totstandkoming van de overeenkomst één of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Team Oud-Beijerland gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. In het geval van een duurovereenkomst met de duur van meer dan één (1) jaar staat het Team Oud-Beijerland vrij de overeengekomen prijs jaarlijks aan te passen aan de hand van de CBS-prijsindexering van het betreffende jaar.

 

2. Meer - en minderwerk, extra kosten

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
  2. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor deze overschrijding alsmede voor de eventuele gevolgen hiervan kan Team Oud-Beijerland niet aansprakelijk gesteld worden en aanvaardt Team Oud-Beijerland geen enkele aansprakelijkheid. 3. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door Opdrachtgever schriftelijk aan Team Oud-Beijerland worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de verwerking van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.

  3. Levertijd en plaats van aflevering
  1. Iedere door Team Oud-Beijerland genoemde leveringstermijn is niet te beschouwen als een fatale termijn doch dient slechts tot indicatie, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen geschiedt de aflevering ter plaatse waar Team Oud-Beijerland haar bedrijf uitoefent.
  3. De leveringstermijn gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en/of de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door Opdrachtgever te verstrekken informatie/gegevens e.d. is ontvangen.
  4. Een termijnoverschrijding door Team Oud-Beijerland leidt pas tot verzuim na het verstrijken van een door Opdrachtgever schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn en nadien Team Oud-Beijerland haar verplichtingen door een aan haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet geheel is nagekomen.
  5. Indien en voorzover de termijnoverschrijding te wijten is aan omstandigheden die niet in de invloedssfeer van Team Oud-Beijerland vallen, zoals onder meer doch niet uitsluitend een niet tijdige levering door één van haar leveranciers en/of andere omstandigheden, leidt deze termijnoverschrijding er niet toe dat Team Oud-Beijerland in verzuim is.
  6. Termijnoverschrijding kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of niet nakoming door Opdrachtgever van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Termijnoverschrijding levert voor Opdrachtgever evenmin grond op voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst.
  7. Team Oud-Beijerland is tot het doen van deelleveringen bevoegd. Opdrachtgever is alsdan verplicht tot afname van deze deellevering(en). Team Oud-Beijerland is echter niet gehouden tot het doen van deelleveringen.
  8. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
  9. Opdrachtgever verplicht zich tot afname van speciaal voor Opdrachtgever op maat gemaakte bestelde producten en/of zaken. Op maat gemaakte producten worden door Team Oud-Beijerland na levering niet retour genomen. Opdrachtgever kan terzake geen enkel recht jegens Team Oud-Beijerland doen gelden.
  10. Na levering dient Opdrachtgever de levering direct te inspecteren om te bezien of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden om eventuele tekortkomingen per omgaande doch maximaal binnen 5 kalenderdagen na levering schriftelijk aan Team Oud-Beijerland te melden onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming op straffe van verval van alle rechten. Opdrachtgever is verplicht alle schade beperkende maatregelen te nemen.
  11. Een tekortkoming die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling.

  4. Transportrisico
  1. Het transportrisico komt voor rekening én risico van Opdrachtgever.
  2. Onder transportzaken wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
  3. Alle transportzaken zijn vanaf het ogenblik van verzending voor rekening én risico van Opdrachtgever. Ook in die gevallen waarin een francolevering is overeengekomen is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals onder meer doch niet uitsluitend transport-, brand- of waterschade, diefstal of verduistering tijdens het vervoer) geleden.

  5. Niet toerekenbaar tekortschieten.
  1. Het tekortschieten door Team Oud-Beijerland in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Team Oud-Beijerland gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: alle storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, cyberaanvallen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden etc., gehele of gedeeltelijke mobilisatie belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan koper of Opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen waarbij Team Oud-Beijerland is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer of energievoorzieningen, niet of niet tijdige/ niet volledige of niet deugdelijke levering van goederen/materialen/halffabricaten door leveranciers in het binnen- en buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschap van Team Oud-Beijerland vallen.
  2. Schiet Team Oud-Beijerland in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbonden worden, zulks geheel ter bepaling van Team Oud-Beijerland Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden worden opgeschort, zulks eveneens geheel ter bepaling van Team Oud-Beijerland.
  3. In het geval dat voor Team Oud-Beijerland aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten zijn verbonden in verband met de niet aan haar toe te rekenen omstandigheden dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan Opdrachtgever door te berekenen.
  4. In het geval dat Team Oud-Beijerland ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk nog na zal kunnen komen dan is Team Oud-Beijerland gerechtigd om het voor dit nagekomen gedeelte respectievelijk het nog na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
  5. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van overmacht/niet toerekenbare tekortkoming, zal Team Oud-Beijerland niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

  6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Team Oud-Beijerland is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door een tekortkoming indien en voorzover deze tekortkoming te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf of van haar eigen werknemers.
  2. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, en indirecte schade en schade wegens te late levering is in alle gevallen uitgesloten.
  3. Team Oud-Beijerland is op geen enkele wijze aansprakelijk indien en voorzover de schade (direct en/of indirect) veroorzaakt is door onjuiste en/of onvolledige informatie van Opdrachtgever, dit alles ongeacht het feit of Opdrachtgever zich hier al dan niet bewust van is/was en/of ongeacht het feit of Opdrachtgever over de vereiste kennis/informatie/bescheiden redelijkerwijs kon beschikken en/of beschikte.
  4. Team Oud-Beijerland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  5. Team Oud-Beijerland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van Opdrachtgever. Algemene voorwaarden
  6. Opdrachtgever is geheel en zelfstandig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de bestelde producten en/of diensten. Team Oud-Beijerland kan op geen enkele wijze instaan voor c.q. Team Oud-Beijerland staat op geen enkele wijze in voor c.q is niet aansprakelijk voor het al dan niet voldoen aan en/of de juistheid van de door Opdrachtgever bestelde producten en/of diensten in verband met de verwerking c.q. toepassing hiervan.
  7. Voorzover Team Oud-Beijerland adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Team Oud-Beijerland daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
  8. Team Oud-Beijerland kan op geen enkele wijze instaan voor c.q. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de plaats van de te plaatsen advertentie(s) op het internet of in andere (social) media danwel de vindbaarheid van de door haar ontwikkelde website(s). Daarnaast kan Team Oud-Beijerland op geen enkele wijze instaan voor c.q. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het tijdvak/zenderfrequentie van radio- en overige media advertenties, waaronder onder meer begrepen social media. Team Oud-Beijerland heeft terzake uitdrukkelijk slechts een inspanningsverplichting.
  9. Team Oud-Beijerland kan op geen enkele wijze instaan c.q. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door haar in opdracht van Opdrachtgever of ter uitvoering van de overeenkomst verkregen plugins. Team Oud-Beijerland kan evenmin instaan c.q. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de werking, kwaliteit, levensduur en eventuele gevolgen (direct dan wel indirect) als gevolg van de implementatie en gebruikmaking van deze plugins.
  10. Team Oud-Beijerland kan op geen enkele wijze instaan voor c.q. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de gekozen kleurstelling op het internet of in andere (al dan niet gedrukte) media uitvalt.
  11. Team Oud-Beijerland op geen enkele wijze instaan voor c.q. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eenvormigheid in weergave van haar ontwerp en inrichting op de diverse browsers.
  12. In het geval dat Team Oud-Beijerland aansprakelijk is, zal zij naar haar keuze overgaan tot schadevergoeding of tot herstel.
  13. De aansprakelijkheid van Team Oud-Beijerland is in haar totaliteit steeds beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde Product (product en dienst). Indien en voorzover het gefactureerde bedrag is gefactureerd voor geleverde c.q. te leveren diensten en/of producten voor een periode van meer dan één jaar danwel de betreffende opdracht zich uitstrekt over de periode van meer dan één jaar dan zal de aansprakelijkheid van Team Oud-Beijerland steeds beperkt zijn tot het equivalent van het voor het jaar waarin de betreffende aansprakelijkheid is ontstaan gefactureerde bedrag. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de betreffende verzekering van Team Oud-Beijerland wordt uitbetaald.
  14. Het recht op vergoeding van schade of op herstel vervalt indien daarop niet binnen één (1) maand na ontdekking van het gebrek of binnen één (1) maand nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk een beroep is gedaan. Een gebrek komt niet voor vergoeding of herstel in aanmerking indien deze later dan na zes (6) maanden na levering van het betreffende Product aan het licht treedt. Direct zichtbare tekortkomingen dienen per omgaande doch maximaal binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Team Oud-Beijerland te worden gemeld onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming bij gebreke waarvan het recht op vergoeding van schade of op herstel komt te vervallen.
  15. Opdrachtgever vrijwaart Team Oud-Beijerland, haar werknemers en andere door Team Oud-Beijerland bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (rechts) personen voor alle aanspraken van derden van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken, diensten of producten afkomstig van Team Oud-Beijerland. Indien Team Oud-Beijerland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is Opdrachtgever gehouden Team Oud-Beijerland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Team Oud-Beijerland, zonder daaraan voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Team Oud-Beijerland en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  16. Aansprakelijkheid beperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Team Oud-Beijerland kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Team Oud-Beijerland ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.
  17. Alle verweermiddelen die Team Oud-Beijerland aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen eveneens door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door Team Oud-Beijerland ingeschakelde (rechts) personen jegens Opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar werknemers en deze personen zelf partij bij de overeenkomst.

  7. Betalingscondities
  1. Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum door Team Oud-Beijerland te zijn ontvangen. Van deze termijn mag door Team Oud-Beijerland eenzijdig worden afgeweken. De in de offerte en/of in de bevestiging van de overeenkomst en/of in de factuur genoemde termijn is de tussen partijen geldende termijn.
  2. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Team Oud-Beijerland zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Team Oud-Beijerland te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Team Oud-Beijerland daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.
  3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever zonder dat nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist in verzuim en is Opdrachtgever over het niet betaalde deel of over het geheel 1,5 % rente per maand verschuldigd. Een deel van een maand wordt daarbij als gehele maand gerekend.
  4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten, kosten en hoofdsom in volgorde als hier vermeld, waarbij de betalingen eerst in mindering komen op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Deze bepalingen gelden ook wanneer Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  5. Bij niet tijdige betaling is Team Oud-Beijerland tevens gerechtigd haar vordering ter incasso in handen van derden te stellen. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  6. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 5 dagen na toezending van de factuur kenbaar te worden gemaakt. De ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet.

  1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Team Oud-Beijerland geleverde zaken blijven eigendom van Team Oud-Beijerland tot aan het moment van algehele voldoening door Opdrachtgever van hetgeen Team Oud-Beijerland in verband met de onderliggende overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
  2. Het recht van retentie op die zaken komt Opdrachtgever niet toe
  3. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst met Team Oud-Beijerland niet nakomt, is Team Oud-Beijerland gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de geleverde zaken (onverschillig of deze al niet verwerkt zijn of onderdeel zijn gemaakt van een ander product) terug te vorderen. Team Oud-Beijerland heeft in dat geval het recht de overeenkomst tussen partijen zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Team Oud-Beijerland op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
  4. Team Oud-Beijerland is gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtgever de terreinen of werkplaats te betreden om de zaken weg te halen. Opdrachtgever dient Team Oud-Beijerland in staat te stellen het geleverde terug te nemen en haar daar volledige medewerking aan te verlenen op straffe van een boete van minimaal 10% van het door haar verschuldigde bedrag per dag dat Opdrachtgever nalatig is.
  5. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te verpanden, in eigendom over te dragen of hier enig ander (beperkt) recht op te (laten) vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of dit willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht dit per omgaande schriftelijk aan Team Oud-Beijerland kenbaar te maken.
  6. Zolang Team Oud-Beijerland geen volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen worden de betreffende zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever door Opdrachtgever gehouden. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, tegen schade als gevolg van vernieling en tegen diefstal en/of eventuele andere risico’s die al dan niet voorzienbaar zijn. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering(en) steeds op eerste verzoek aan Team Oud-Beijerland te tonen.

  2. Eigendom Opdrachtgever
  1. Team Oud-Beijerland zal door Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan hem toevertrouwede zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
  2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van lid 1 van dit artikel bedoelde zaken. Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
  3. Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Team Oud-Beijerland een duplicaat van de verstrekte zaken te maken.

  3. Onderhoudsovereenkomst
  1. De onder de Onderhoudsovereenkomst vallende diensten worden nader omschreven in de betreffende Onderhoudsovereenkomst.
  2. Indien een Onderhoudsovereenkomst is gesloten zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures eventuele klachten en/of gebreken melden.
  3. Na ontvangst van de melding zal Team Oud-Beijerland naar beste vermogen fouten trachten te herstellen en/ of verbeteringen aanbrengen in het geleverde. De bedoelde werkzaamheden zullen afhankelijk van de urgentie op de door Team Oud-Beijerland te bepalen wijze en termijn worden verricht. Team Oud-Beijerland is gerechtigd tijdelijke oplossingen aan te brengen.
  4. Indien voor het geleverde geen Onderhoudsovereenkomst is gesloten is Team Oud-Beijerland nimmer verplicht service werkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
  5. Team Oud-Beijerland is gerechtigd de in het kader van de Onderhoudsovereenkomst gehanteerde prijzen eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever verklaart zich met betrekking tot deze prijswijzigingen reeds op voorhand akkoord.
  6. Team Oud-Beijerland garandeert op geen enkele wijze c.q. staat op geen enkele wijze in dat het geleverde zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd c.q. hersteld. Team Oud-Beijerland is uit dien hoofde dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk.
  7. Team Oud-Beijerland kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen, ook in het geval dat voor het geleverde een Onderhoudsovereenkomst is gesloten, indien sprake is van een gebruiksfout of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Team Oud-Beijerland toe te rekenen oorzaken of indien het geleverde door anderen dan door Team Oud-Beijerland is gewijzigd en/of aangepast en/of eerder is hersteld.
  8. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de Onderhoudsovereenkomst.
  9. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de Overeenkomst een Onderhoudsovereenkomst met Team Oud-Beijerland heeft gesloten kan Team Oud-Beijerland niet door Opdrachtgever gehouden worden om op een later moment wel deze Onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
  10. Uitvoering van de Onderhoudsovereenkomst vindt plaats op een door Team Oud-Beijerland te bepalen locatie. Indien mogelijk mag Team Oud-Beijerland er eveneens voor kiezen om de werkzaamheden op afstand te laten plaatsvinden (via zogenaamde ‘remote support’).
  11. Indien en voor zover blijkt dat Opdrachtgever ten onrechte en/of onnodig om ondersteuning van Team Oud-Beijerland heeft verzocht, welke situatie zich onder meer doch niet uitsluitend voordoet indien Opdrachtgever een verzoek tot ondersteuning met betrekking tot een niet tot de Onderhoudsovereenkomst gerelateerde vraag of met betrekking tot een situatie die niet onder de garantie valt, kan Team Oud-Beijerland de kosten van de verleende ondersteuning separaat in rekening brengen. Tevens kan Team Oud-Beijerland de kosten van de verleende ondersteuning separaat in rekening brengen indien blijkt dat de oorzaak van de hulpvraag gelegen is in de invloedssfeer c.q. (mede) veroorzaakt is door toedoen en/of nalaten van Opdrachtgever.
  12. Team Oud-Beijerland is gerechtigd om, indien Opdrachtgever haar betalingsverlichting (al dan niet hoofde van de Onderhoudsovereenkomst) niet nakomt, de voor Opdrachtgever ontwikkelde c.q. te onderhouden website te de-activeren en/of zogezegd op zwart te zetten. Team Oud-Beijerland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hierdoor eventueel te lijden schade van Opdrachtgever.
  13. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de hard- en software.
  14. Team Oud-Beijerland behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de Onderhoudsovereenkomst over te dragen aan een derde. Roparun team 037 Oud-Beijerland - rubinsteinplein 6 - 3261 SN Oud-Beijerland
  15.
  Alle programma’s, documentatie en al het overig materiaal dat door Team Oud-Beijerland en/of derden met betrekking tot de Onderhoudsovereenkomst aan Opdrachtgever wordt geleverd is onderworpen aan de bepaling zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden van Team Oud-Beijerland onder het kopje ‘Gebruiksrecht’.
  16. Indien een Onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten treedt zij in werking op dezelfde dag waarop de Overeenkomst aanvangt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  4. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Team Oud-Beijerland. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
  3. Opdrachtgever garandeert Team Oud-Beijerland dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Team Oud-Beijerland zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachten even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
  4. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het hiervoor staande lid van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Team Oud-Beijerland bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in recht onherroepelijk komt vast te staan dat Team Oud-Beijerland door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Team Oud-Beijerland alsnog binnen redelijke termijn tot uitvoering over gaan.
  5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Team Oud-Beijerland steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s , films en soortgelijke productieen hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
  6. De door Team Oud-Beijerland volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s , films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
  7. Opdrachtgever verkrijgt na levering door Team Oud-Beijerland het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Team Oud-Beijerland in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werken in de zin van Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde Producten en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging hiervan in het kader van enig productieproces.

  5. Gebruiksrecht
  1. Team Oud-Beijerland verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de in de Overeenkomst overeengekomen gebruiksbepalingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever omvat uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
  2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of deze op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgeer gebruikt.
  3. Onverwijld na het eventueel beëindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Team Oud-Beijerland retourneren.
  4. Het gebruiksrecht zal in ieder geval als beëindigd worden beschouwd indien de onderliggende overeenkomst is beëindigd.

  6. Zet-, druk- of andere proeven
  1. Opdrachtgever is gehouden de van leverancier, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, ontvangen zet-, druk- of andere proven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 5 kalenderdagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan Team Oud-Beijerland te retourneren.
  2. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Team Oud-Beijerland de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Indien en voor zover geen reactie binnen de in het vorige lid gestelde termijn wordt ontvangen mag het uitblijven van een tijdige reactie eveneens als een goedkeuring worden opgevat.
  3. Team Oud-Beijerland is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
  4. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt separaat in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen overeengekomen.

  7. Afwijkingen
  1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vorm voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schade vergoeding, indien zij van geringe omvang en/of betekenis zijn.
  2. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de 10%.

  1. Ontbinding
  1. Wanneer Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is Team Oud-Beijerland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die Team Oud-Beijerland ten bate van Opdrachtgever heeft of krijgt direct opeisbaar zonder dat nadere schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.
  2. De eventuele ontbinding van een tussen partijen bestaande overeenkomst tast de werking van deze Algemene voorwaarden niet aan.

  2. Overige
  1. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig en/of niet afdwingbaar en/of onverbindend blijkt te zijn heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze Algemene voorwaarden.
  2. In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden Team Oud-Beijerland en Opdrachtgever geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig en/of wel bindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige of onverbindende bepaling.
  3. Team Oud-Beijerland aanvaardt geen aansprakelijkheid c.q. is niet aansprakelijk voor schade (direct danwel indirect) als gevolg van communicatie met gebruikmaking van elektronische middelen zoals corresponderen per e-mail.
  4. Bepalingen van deze voorwaarden die naar hun inhoud of aard bestemd zijn om voort te duren ook na het beëindigen van de onderliggende Overeenkomst zullen ook nadien onverkort hun werking hebben.

  3. Geschillen
  1. Op alle verbintenissen tussen Team Oud-Beijerland en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
  2. Alle geschillen welke tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Heeft u vragen?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via: info@teamoud-beijerland.nl

Menu

Wilt u een bijdrage overmaken?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via: info@teamoud-beijerland.nl

Social Media